Regulamin przyjmowania zamówień

§ 1 Postanowienia ogólne

1.MediaLab s.c. Bożena i Zbigniew Rożenek przyjmuje zamówienia na wykonywanie dzieł (rollup-ów) za pośrednictwem Internetu,, na podstawie niniejszego Regulaminu. Przedmiotem zawieranych umów o dzieło są  produkty oferowane na stronach sklepu tworzone przez Przyjmującego Zamówienie na indywidualne zamówienie Zamawiającego.

2. Operatorem sklepu internetowego www.tani-rollup.pl jest firma:

MediaLab s.c. Bożena i Zbigniew Rożenek

ul. Beskidzka 25

91-612 Łódź

NIP: 729-19-46-279

kom.: 0 605 30 90 30

e-mail: rollup@rollup.com.pl

3. Regulamin jest integralną częścią umowy o dzieło zawieranej z Zamawiającym.

4. Wszystkie ceny podane na stronach www.tani-rollup.pl są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

5. Każda podana na stronie cena (w ogólnodostępnym cenniku) stanowi zaproszenie do zawarcia umowy o dzieło. Nie stanowi ona oferty, zgodnie z art. 71 KC.

6. Podane na stronie ceny nie obejmują kosztów wysyłki. Koszty wysyłki wybierane są przez Zamawiającego oraz dodawane do ceny końcowej podczas etapu wyboru sposobu dostawy.

7. Warunkiem zawarcia umowy o dzieło jest akceptacja powyższego Regulaminu przez Zamawiającego oraz potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Przyjmującego Zamówienie.

8. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian cen, specyfikacji produktów oraz prowadzenia działań promocyjnych.

9. Cena za wykonanie dzieła oraz specyfikacja produktu wskazana w cenniku ogólnodostępnym na stronie internetowej w chwili złożenia zamówienia jest wiążąca dla obu stron i nie może stanowić przedmiotu negocjacji.

§ 2 Składanie zamówień

1. Zamówienia na wykonanie dzieła można złożyć w następujący sposób poprzez:

- formularz dostępny na stronie internetowej sklepu,

- email na adres dostępny na stronie internetowej sklepu,

- telefonicznie na numer przeznaczony do składania zamówień - 605 30 90 30, dostępny na stronie internetowej sklepu w zakładce kontakt.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Zamawiającego danych, które pozwolą na weryfikację Zamawiającego i odbiorcy dzieła.

3. Zamówienia można składać:

- za pośrednictwem strony internetowej lub mailowo - 24 godziny na dobę, przez cały rok.

- telefonicznie - w dni robocze w godzinach od 09:00 do 17:00.

4. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 12:00, w soboty oraz w niedziele i święta, przyjmowane będą do realizacji w najbliższym dniu roboczym.

5. Umowa o określone dzieło zastaje zawarta w chwili potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Przyjmującego Zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej, albo (na wyraźne życzenie Zamawiającego) także telefonicznie. Przepisu art. 661 § 1-3 KC nie stosuje się do zawierania umów o dzieło w rozumieniu niniejszego regulaminu.

6. Przyjmujący Zamówienie zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku dostarczenia przez Zleceniodawcę plików lub materiałów niskiej jakości technicznej lub zawierających treści sprzeczne z przepisami prawa, normami społecznymi lub takich, których realizacja mogłaby świadczyć o zaangażowaniu lub braku zaangażowania Zleceniodawcy w promocję jakichkolwiek ideologii, orientacji, ruchów, partii, grup, związków, wyznań czy religii. W tym zakresie Przyjmujący Zlecenie niezwłocznie odmówi Zamawiającemu przyjęcia zamówienia.

7. Po przyjęciu zamówienia wysłane będzie do Zamawiającego zamówienie pro-forma, na którym wyszczególnione zostaną wszystkie elementy zamówienia i ceny.

9. Istnieje możliwość odstąpienia od umowy o dzieło przez Zamawiającego. Odstąpienie od umowy zostanie uwzględnione, jeżeli zostanie zgłoszone drogą mailową lub telefonicznie na adres lub telefon dostępne na stronie internetowej sklepu przed ukończeniem dzieła.

10. Do każdego zamówionego wykonania dzieła wystawiana jest faktura VAT.

11. Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).

§ 3. Płatności i wydanie dzieła

1. Zamawiający dokonuje za zamówione dzieło płatności przelewem na podstawie zamówienia pro-forma - wówczas Przyjmujący zamówienie wykonuje i wydaje dzieło bądź wysyła je na adres wskazany przez Zamawiającego. Następuje to po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym wskazanym na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce kontakt. Po otrzymaniu płatności przez Przyjmującego zamówienie Zamawiający otrzymuje ostateczną Fakturę VAT. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za dzieło. Sklep zastrzega sobie prawo własności zamówionego dzieła do dnia otrzymania zapłaty wynagrodzenia w pełnej wysokości za zamówione dzieło.

2. Zamówione dzieło może być odebrane osobiście w siedzibie firmy lub dostarczone do Zamawiającego za pośrednictwem firmy kurierskiej. W przypadku wysłania zamówienia na adres wskazany przez Zamawiającego doliczana jest także opłata za przesyłkę wskazana na stronie internetowej.

3. Przyjmujący zamówienie pobiera opłatę za ponowną wysyłkę wg obowiązującego cennika przewoźnika w przypadku, gdy Zamawiający błędnie wypełnił adres jej doręczenia lub nie podjął jej w wymaganym terminie.

4. Czas dostawy przez kuriera następuje zwykle do godz. 16:00 na drugi dzień roboczy od dnia wysyłki.

5. Wszystkie przesyłki odbierane od kuriera powinny być w jego obecności sprawdzane pod względem widocznych uszkodzeń. Jedną z podstaw do rozpatrzenia reklamacji jest protokół uszkodzenia sporządzony w obecności kuriera i przez niego podpisany.

§ 4 Reklamacje

1. Rollup-y przeznaczone są do użytku w pomieszczeniu i nie mogą być narażone na działanie zmiennych warunków atmosferycznych.

2. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych torby transportowej. Gwarancja na wykonane dzieło wynosi 12 miesięcy.

3. Gwarancja udzielana jest bezpośrednio Zamawiającemu i nie podlega przeniesieniu. Wszelkie roszczenia dotyczące przedmiotu umowy mogą być składane jedynie przez Zamawiającego.

4. Warunkiem rozpatrzenia ewentualnych reklamacji jest dostarczenie przez Zamawiającego na własny koszt wadliwego produktu do siedziby Przyjmującego zamówienie wraz z dowodem zakupu (kserokopia faktury VAT), a Przyjmujący zamówienie potwierdza przyjęcie dzieła wystawieniem Zamawiającemu stosownego pokwitowania.

5. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od dnia dostarczenia wadliwego produktu do siedziby Przyjmującego zamówienie.

6. Po rozpatrzeniu reklamacji Przyjmujący zamówienie powiadomi Zamawiającego (telefonicznie bądź mailowo) o możliwości odbioru naprawionego dzieła.

7. W przypadku nieodebrania przez Zamawiającego naprawionego dzieła, Przyjmujący zamówienie zastrzega sobie prawo do wysłania produktu do Zamawiającego na jego koszt.

8. Zamawiający traci gwarancję w przypadku:

- samodzielnych napraw przeprowadzonych przez osoby nieuprawnione tj. inne niż pracownicy Przyjmującego zamówienie,

- mechanicznych, chemicznych bądź termicznych uszkodzeń powstałych po odbiorze dzieła,

- użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem.

§ 5 Prawa autorskie do projektu i własność intelektualna

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83) plik źródłowy projektu grafiki wykonanego na zamówienie Zamawiającego w firmie Medialab pozostaje własnością firmy Medialab. Zamawiający może wykorzystać wykonany na jego zlecenie projekt do druku lub otrzymać w formacie mapy bitowej TIFF o rozdzielczości do 150 dpi.

2. Jeżeli Zamawiający zechce pozyskać plik źródłowy projektu w celu dokonywania w nim zmian z pominięciem firmy Medialab musi wykupić prawa autorskie. Koszt wykonania projektu graficznego nie upoważnia Zamawiającego do pozyskania plików źródłowych.

3. MediaLab archiwizuje wszystkie tj. własne i Zamawiających projekty graficzne, umożliwiając ich ponowne wykorzystanie zastrzega sobie jednak prawo do usunięcia ich po dłuższym okresie czasu.

4. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej MediaLab (także zdjęć i opisów towarów) bez uzyskania pisemnej zgody.

5. Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie projektów przesłanych jak i wykonanych przez MediaLab w materiałach referencyjnych sklepu. Wszystkie wykorzystane na stronie sklepu nazwy firmowe, znaki towarowe oraz produkty należą i/lub są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte tylko i wyłącznie w celach informacyjnych, czego nie należy interpretować jako przyznanie jakichkolwiek licencji lub prawa do korzystania z nich.

§ 6 Prywatność i bezpieczeństwo

1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych administratorem danych osobowych jest firma:

MediaLab s.c. Bożena i Zbigniew Rożenek

ul. Beskidzka 25

91-612 Łódź

NIP: 729-19-46-279

Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w zamówieniu w celach związanych z realizacją zamówienia.

2. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w zamówieniu do celów marketingowych firmy Medialab po kliknięciu na przycisk „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celach marketingowych".

3. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Klient ma prawo do wglądu oraz do modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie jak również żądania ich usunięcia z bazy danych.

4. Właściciel sklepu internetowego może wprowadzić zmiany w niniejszym Regulaminie. Na stronie pojawi się komunikat „uwaga zmiana regulaminu". Zmieniony Regulamin wchodzi w życie w terminie 3 dni od umieszczenia nowej treści w serwisie internetowym www.tani-rollup.pl, chyba że w tym terminie Klient złoży oświadczenie o wypowiedzeniu.

5. Jeżeli poszczególne postanowienia regulaminu stałyby się z jakiejkolwiek przyczyny nieważne, nie wpływa to na ważność pozostałych postanowień tegoż regulaminu.

6. Wszelkie zmiany zawartych przez Strony umów, których elementem składowym są powyższe zapisy regulaminu, wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

8. Spory powstałe pomiędzy naszym sklepem a Klientem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę firmy Medialab.